Home
Het systeem
Bladmuziek
Stickers
Meespeel cd's
Lesmethode
privacybeleid
copyright
Bestellen
Contact

Copyright

Alle kleurmuziek, audiofiles (WAV & MP3) en specifieke visuele vormgeving van de kleurmuziek methode zijn exclusief eigendom van www.kleurmuziek.com en worden beschermd door nationale (Auteursrecht & WNR) en internationale wetgeving.

Deze vallen onder copyright en zijn ook actief beschermd als intellectueel eigendom.

Op elke bladzijde kleurmuziek staat ook vermeld:
Copyright © jaartal Multi-Kleur Muzieksysteem by R.R. Koelemaij - Oost-Souburg. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wie zonder schriftelijke toestemming van mij als auteursrechthebbende geheel of gedeeltelijk kopieert of publiceert, pleegt inbreuk op het auteursrecht. Schending van het auteursrecht is geen overtreding maar een misdrijf waar maximaal vier jaar cel op staat.

Wanneer mijn werk en/of kleurmuziekmethode zonder toestemming is gedrukt, op internet gezet of op een andere manier in omloop is gebracht, zal ik als rechthebbende via de rechter in een IE procedure verdere verspreiding en verkoop van mijn werk verbieden en een vergoeding vragen voor de geleden schade.

Multi-Kleur muzieksysteem © valt onder copyright/ intellectueel eigendom van René Koelemaij